Henrik är en drivande person som snabbt sätter sig in i helheten och arbetar fram lösningar tillsammans med verksamheten. Henriks kompetens och ledaregenskaper gör honom mycket lämpad att leda grupperingar i utvecklings- och förändringsinsatser.

Henrik är specialiserad på it-styrning, it-arkitektur och informationssäkerhetsarkitektur. Han har gedigen kunskap om IT-strategiska val för långsiktigt hållbara IT-lösningar. Henrik har arbetat med uppdrag som IT-chef, koncern­arkitekt, IT-arkitekt, informations­säkerhets­arkitekt, projektledare och systemutvecklare inom olika typer av organisationer med olika storlekar.

Urval av tidigare uppdrag

SDC

Henrik arbetade inom arkitekturgrupperingen med olika typer av arkitekturarbete. Affärsarkitektur, Verksamhetsarkitektur och IT-arkitektur blandades i de dagliga arbetsuppgifterna. SDC arbetade med en stor systemförnyelse där behoven av att snabbt sätta sig in i verksamheten och dess behov var stora. De inblandande systemen används av samtliga företag inom den Svenska skogsnäringen och hanterar allt från IoT kommunikation med skogsmaskiner och utrustning vid mätplatser till redovisning av ekonomiska transaktioner mellan köpare och säljare av skogsråvara. Henrik hade ansvaret för arkitektur inom två av SDC:s fyra tjänsteområden som bägge berörs av systemförnyelsen där samtliga av SDC:s system förnyas. De äldre systemen byggda med stordatorteknik, COBOL, Java, C++ ersattes med nyutvecklade lösningar baserade på Microsofts produkter såsom Dynamics AX och .Net lösningar i Azure. Han har genom detta ansvarat för framtagandet och förvaltningen av arkitekturen för både den gamla systemlösningen samt utvecklingen av den nya molnbaserade lösningen. Arbetet har framförallt skett agilt enligt SAFE.

O-Ringen AB

Henrik arbetade i rollen som Tävlings- och IT-chef för O-Ringen AB. O-Ringen AB ansvarar bland annat för genomförandet av världens största orienteringstävling. Henrik ansvarade där för styrning och uppföljning av Tävlings- och IT-verksamheten. Henrik coachar och stöttar medarbetarna till att utvecklas på sina roller och ansvarar för att företagets och evenemangets behov uppfylls genom att ta fram och införa standarder och riktlinjer på hur verksamheten skall bedrivas. Tävlings – och IT-organisationen består av ca 300 personer under de evenemang som genomförs och ställer stora krav på planering och uppföljning då evenemangen arrangeras på olika platser, med olika förutsättningar och med olika medarbetare varje år.

Nordea

Henrik arbetar med utbildning av alla IT-arkitekter inom Nordea. Utbildningen innehåller allt från grundläggande arkitekturkunskaper, metoder och modeller för tjänsteorienterade arkitekturer till koncernarkitektur och en fördjupad inriktning på analys och design samt dokumentation. Henrik har tagit fram utbildningsmaterialet och agerar som huvudlärare för kurstillfällena. Genom utbildningen ska alla IT-arkitekter inom organisationen få en gemensam grund att arbeta utifrån.

Svenska orienteringsförbundet

Henrik arbetade med arkitektur, utveckling och förvaltning av Svenska orienteringsförbundets system för tidtagning och resultatservice på deras evenemang. Systemet används vid de flesta tävlingar i Sverige och hanterar hela processen från anmälningar till tidtagning och resultathantering där även liveresultat på webben samt TV-grafik vid produktioner ingår. Henrik ansvarade också för arkitektur, förvaltning och utveckling av förbundets centrala IT-system som hantera alla organisationer, tävlingar och orienterare samt dess anmälningar, tjänstebeställningar och resultat på samtliga Svenska orienteringstävlingar. Detta system har också införts som centrala system hos orienteringsförbunden i Norge och Australien. Inom uppdraget arbetade Henrik med den tjänsteorienterade arkitekturen och utveckling med tekniker såsom Java inom både klienter och på server sidan inom JEE. Andra programspråk som C, C# och HTML förekommer också i vissa delar. Lösningarna är i de flesta fallen byggda med stöd av OpenSource ramverk. Henrik har också ansvarat för införandet och förvaltandet av versionshantering och Continues Integration lösningar för dessa system. Henrik ansvarade också för att ta fram och införa standarder och riktlinjer på hur IT stödet ska utformas på större evenemang som ställer stora krav på IT-lösningarnas prestanda och tillgänglighet. Henrik har också ansvarat för IT-delar på SM, EM och VM tävlingar inom orientering.

CSN

Henrik arbetade med en kompetensanalys av myndighetens utvecklare inför en stor systemförnyelse där en ny målarkitektur ska införas då avvecklingen av stordatormiljön genomförs. Henrik genomförde intervjuer med samtliga inblandade där var och en kunde reflektera över sin bakgrund både inom arbetsuppgifter och utbildningar och vilka önskemål de hade inför framtiden. Utifrån intervjuerna skapades ett underlag för det fortsatta arbetet med att kompetensutveckla myndighetens systemutvecklare och ett antal viktiga punkter i det fortsatta arbetet presenterades för att kompetensutvecklingen och systemförnyelse arbetet ska kunna genomföras med gott resultat. Henrik genomförde sedan utbildningar av systemutvecklare i tjänsteorienterad arkitektur och systemutveckling i Java-miljö.

TeliaSonera

Henrik arbetade med införandet av TeliaSoneras globala plattform och processer för Maskin till Maskin (M2M) tjänster. Han arbetade med utredning kring de affärsmässiga kraven på plattformen samt de processer som krävdes inom TeliaSonera för att leverera M2M tjänster på de Nordiska och Baltiska marknaderna. Utifrån kraven arbetade han vidare med upphandlingen av den tekniska plattformen samt införandet av denna. Henrik ansvarade för att ta fram den tjänsteorienterade arkitekturen som integrerade TeliaSoneras system i de olika länderna med externa leverantörers lösningar som ingår i den nya plattformen. Henrik arbetade även med att leda och bistå den globala M2M enheten med processutveckling och validering av att den tekniska lösningen gav det IT-stöd som krävdes för att få en så automatiserad process som möjligt för att hantera alla TeliaSoneras M2M kunder inom norden och baltikum, från försäljning till leverans och fakturering. Arbetet bestod till stor del i att analysera hur olika strategiska val påverkade organisationerna i TeliaSoneras olika länder och stödja dessa att samarbeta och implementera en gemensam plattform.

SIDA

SIDA ville skapa en helhetsbild av sin verksamhet för att effektivisera deras interna arbete och samtidigt öka kostnadsnyttan. Uppdraget skapade en grund för SIDAs fortsatta arkitekturarbete där verksamhetsarkitekturen med organisation och processer kopplades till information och begrepp som hanterades av deras IT-lösningar på deras tekniska plattform. Genom uppdraget har man på ett enkelt sätt möjligheten att se hur allt hänger ihop och eventuell påverkan på existerande lösningar vid förändringar. Henrik har i detta uppdrag ansvarat för framtagandet och införandet (förändringsledning) av koncernarkitekturen för hela SIDA:s verksamhet. Han har tillsammans med verksamheten ansvarat för framtagande av Visioner, Mål och Principer för hur arkitekturen hos SIDA ska beskrivas och därefter ansvarat för framtagande av verksamhetsarkitekturen, informationsarkitekturen, systemarkitekturen, samt beskrivning av den tekniska arkitekturen. Henrik har också stöttat SIDAs arbete med förändringsledning vid införandet av förvaltningsstyrning och IT-styrning. SIDAs nya tjänsteorienterade arkitektur ska ge myndigheten möjlighet att på ett kostnadseffektivt sätt hantera förändringar i verksamheten och skapa maximal nytta för myndighetens uppdrag. Henrik har också granskat de pågående projektens lösningsförslag och styrt lösningarna till att gå mot den gemensamma målbilden.

Skatteverket

Henrik arbetade med förändringsledning av Skatteverkets koncernarkitektur. Han arbetade med att skapa en förståelse för koncernarkitekturarbetet hos de inblandande arkitekterna och implementerade arbetsformer, verktyg samt upprättade forum så att arkitekterna fick igång samverkan för att lösa verksamhetens utmaningar. Henrik hjälpte genom arbetet arkitekterna med att skapa förutsättningar för att följa de ramverk och restriktioner som är uppsatta för den tekniska arkitekturen inom Skatteverket. Han arbetade också med att leda, bistå och stödja arkitekterna i det praktiska arbetet genom att arbeta fram målarkitektur för Windows, Linux och Unix plattformarna samt identifiera nuläge och göra en GAP-analys för respektive plattform. Genom Henriks coaching så har arkitekturstyrningen inom Skatteverket lyfts en nivå vilket inneburit en klar effektivisering i det dagliga arbetet. Henrik ansvarade också för att gå igenom och modifiera rollbeskrivningar för deras IT-arkitekter, samt utreda och beskriva hur kompetensen hos utsedda personer mappar mot dessa och initiera individuella utvecklingsplaner.

Myndighetssamarbetet Starta och Driva företag

Henrik hade rollen som chefsarkitekt för myndighetssamarbetet Starta och Driva företag där Bolagsverket, Skatteverket, Försäkringskassan, Tillväxtverket, Tullverket och Arbetsförmedlingen ingår. Han har genom detta ansvarat för framtagandet och förvaltningen av arkitekturen för företagarportalen verksamt.se samt myndighetsgemensamma tjänster som elektronisk myndighetspost och e-tjänst över näringsidkare som ingår i den nya infrastrukturen för svensk e-legitimation. Inom företagarportalen verksamt.se ansvarade Henrik för att företagarna fick stöd genom hela ärendehanteringen som i många fall spände över flera myndigheter och ett flertal olika system hos respektive myndighet. De inblandande systemen bestod av olika tekniker såsom Java (JEE), C++ och Cobol vilket ställde stora krav på den tjänsteorienterade arkitekturen som arbetades fram och infördes. Informationsinhämtningen skedde genom olika tekniska lösningar i e-tjänsterna tex e-formulär och e-blanketter. Även arbetsmodellerna skiljde sig åt mellan myndigheterna och de projekt som Henrik ansvarade för, då arbetet skedde enligt Agila modeller hos vissa och RUP hos andra delar av programmet. Henrik agerade också teknisk programledare för det myndighetsgemensamma programmet som arbetade fram de myndighetsgemensamma tjänsterna. Genom dessa tjänster har Sveriges företagare fått en enklare, säkrare och snabbare myndighetskontakt.

Bolagsverket

Henrik arbetade inom Styrnings och Kvalitets- enheten med IT-arkitektur med särskilt ansvar för Java och IT-säkerhetsfrågor. Han arbetade fram och införde standards, riktlinjer och rutiner för att effektivisera utveckling och förvaltning av Bolagsverkets system. Inom ansvarsområdet återfanns också systemutvecklingsmetoden för Java (JEE) utveckling. Henrik arbetade med förändringsledning, kring analysen och införandet av den nya tjänsteorienterade arkitekturen för Bolagsverkets Java (JEE) lösningar, i detta arbete utvärderades också flera olika utvecklings- och driftplattformar för myndighetens Java lösningar samt en integrationsmotor för att integrera egna lösningar med standardsystem och stordatormiljön. I arbetet inkluderades även utvärdering av versionshanteringssystem och Continues Integration lösningar. Efter utvärderingen ansvarade Henrik för införandet av de valda lösningarna och migreringen från de tidigare miljöerna och arkitekturen till den nya målmiljön och dess arkitektur. Henrik arbetade också med löpande kompetensinventering bland Java utvecklarna för att inventera eventuella utvecklingsbehov. Utvecklingsbehoven kunde mötas genom att han själv utbildade resurser eller att han upphandlade större utbildningsbehov. Henrik agerade coach och metodstöd för arkitekter och systemutvecklare i samband med deras kompetensväxling. Henrik agerade även driftsättningsansvarig för större releaser och ledde genomförandet av avbrottsanalyser efter större driftstörningar.

Bolagsverket

Henrik arbetade med informationssäkerhetsarkitektur och agerade specialist för informationssäkerhetsfrågor. Henrik arbetade också som projektledare för bland annat IT-säkerhetsprojekt som kartlade och genomförde informationssäkerhetshöjande aktiviteter inom myndigheten. Projektet levererade en informationssäkerhetspolicy samt ett antal informationssäkerhetsriktlinjer och rutiner kring incidenthantering och säkerhetsvalideringar. Dessa ligger till grund för myndighetens fortsatta informationssäkerhetsarbete.

TeliaSonera

Henrik ansvarade för IT-arkitekturen för Telias andra generation stödsystem för bredbandstjänster för marknaderna i Norden och Baltikum. Dessa stödsystem omfattade ärendehanteringen kring leveransen av bredbandstjänster för Telia men även för andra operatörer som använder det fasta telenätet. Förutom arkitekturen arbetade Henrik med helhetslösningar tillsammans med Telias verksamhet för en ökad automatisering av leveranskedjan kring bredbandstjänster. Henrik arbetade med den tjänsteorienterade arkitekturen för att integrera ett flertal olika system med olika teknik såsom Java (Klient och JEE), C och Cobol för att skapa en plattform som kunde automatisera en bredbandsleverans genom hela nätet. Henrik agerade också teknisk projektledare för utvecklingen av detta stödsystem. Genom arbetet skapades förutsättningarna för att hantera nya tjänster i bredbandsnätet med omedelbar leverans.

Tieto Enator

Henrik arbetade som införare av det agila arbetssättet inom organisationen och skapade riktlinjer och rutiner för hur distribuerade scrum projekt skulle genomföras. Utvecklingsprojektet bestod av ca 30 personer som var fördelade i 4 olika länder vilket ställde stora krav på kommunikation och ledarskap. Genom detta införande kunde organisationen bättre hantera krav, förändringar, snabbare möta kundens behov och minska kostnaderna och öka kompetensen genom att använda resurser från andra delar av världen. Henrik arbetade också med att analysera, utvärdera och införa utvecklingsplattformar, utvecklingsverktyg (Java) och Continues Integration lösningar för att utvecklingen och förvaltningen skulle effektiviseras och kvalitetssäkras i de stora leveransåtagandena.

TeliaSonera

Henrik arbetade som systemutvecklare och systemarkitekt av Telias första generation stödsystem för bredbandstjänster inom Sverige. Han analyserade verksamhetens krav och översatte dessa till systemstöd. Stödsystemens syfte var att leverera xDSL tjänster för samtliga svenska operatörer i det fasta telenätet. Henrik axlade också rollen som teknisk projektledare för vidareutvecklingen av detta stödsystem och skapade en sammanhållen projektgrupp som snabbt kunde möta verksamhetens krav och leverera nya bredbandstjänster snabbt. Systemen utvecklades primärt med hjälp av teknik som TSL, Java och Corba men integrerade även med andra tekniker såsom SNMP, Cobol och C.

TeliaSonera

Henrik arbetade med systemutveckling, systemförvaltning och drift av ett antal IT-tjänster som levererades av Telia. Bland annat hanterade han driften av Telias webbhotell.